Ján Kapusta - Flym Home

Citáty a výroky

Hľadáš lacné a zaujímavé knihy?
Antikvariát PASEKA

Pre skúsených umelcov, kreatívnych nadšencov aj začínajúcich študentov umenia:
Umelecké potreby, štetce, farby, ..

Nájdite si výrok,citát alebo myšlienku, ...
môžete hľadať podľa autorov vľavo alebo podľa tém vpravo.


Jean Ingelow :

Žijem, aby som ďakoval Bohu, že nevypočul všetky moje prosby.

2 Kor 12,9 :

a povedal mi: Dosť ti je moja milosť. Lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Teda najradšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby prebývala na mne moc Kristova.

Peter Marshall :

Odpusť nám, Bože, keď si myslíme, že modlitba je premárnený čas. Pomôž nám pochopiť, že bez modlitby je naša práca premárneným časom.

Dan 6,10.11 :

A Daniel, keď sa dozvedel, že bolo napísané také písmo, odišiel hore do svojho domu (a obloky mu boly otvorené hore na jeho izbe proti Jeruzalemu), a trikrát za deň kľakol na svoje kolená a modlil sa a chváliac ďakoval pred svojím Bohom, preto, že to tak robieval i predtýmto.
Vtedy sa náhle s hrmotom shromaždili tí mužovia a našli Daniela prosiť a pokorne sa modliť pred jeho Bohom.

Walther :

Prijímať dary je ľudské, obdarovávať chudobných božské.

Zj 22,17 :

A Duch a nevesta hovoria: Prijdi! A ten, kto počuje, nech povie: Prijdi! A kto žízni, nech prijde, a kto chce, nech berie vodu života zadarmo.

Seneca :

Keď sa dívaš na dar, dívaj sa tiež na darcu.

Fil 2,13 :

lebo je to Bôh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie i činenie pre záľubu.

:

Daniel sa rozhodol radšej stráviť noc v jame s levmi, než prežiť jeden deň bez modlitby.

Mar 1,35 :

A ráno veľmi skoro, ešte za noci, vstal, vyšiel a odišiel na pusté miesto a tam sa modlil.

L. N. Tolstoj :

Milovať znamená žiť životom toho, koho miluješ.

Prísl 23,26 :

Daj mi, môj synu, svoje srdce, a tvoje oči nech pilne pozorujú moje cesty.

Rímske príslovie :

Peniaze sú ako morská voda. Čím viac ju budete piť, tým väčší smäd budete mať.

3 Moj 6,1-5 :

A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:
Keby zhrešil niekto dopustiac sa prestúpenia proti Hospodinovi tým, že by oklamal svojho blížneho vo veci, ktorá mu bola sverená, alebo v tom, čo mu bolo dané do zálohu, alebo tým, že by mu niečo násilne vzal alebo že by bol utiskoval svojho blížneho
alebo že by našiel ztratené a zatajil by to a prisahal by falošne, vzhľadom na čokoľvek, čo robieva človek, aby sa tým prehrešil,
a keby sa tedy stalo, že by zhrešil a previnil sa, navráti násilne vzaté, ktoré vzal nasilu, alebo to, čo dosiahol útiskom, alebo to, čo mu bolo sverené, alebo ztratené, čo našiel,
alebo nech už by bolo čokoľvek, na čo prisahal falošne, nahradí to v plnej hodnote a pridá k tomu toho pätinu, a dá to tomu, čie to bolo; dá to v deň svojej obeti za vinu.

F. M. Dostojevskij :

Kto nemá peniaze, je chudobný; kto nemá priateľov, je chudobnejší; ale kto nemá srdce, je najchudobnejší na svete.

1 Tim 6,6 :

No, je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou.

:

Život je tragédiou pre toho, kto má veľa toho, za čo žiť, ale nemá pre čo žiť.

Kaz 2,11 :

Ale keď som sa obrátil, aby som sa podíval na všetky svoje diela, ktoré konaly moje ruky, a na prácu, ktorou som sa trudil, hľa, všetko to bola márnosť a honba po vetre, a videl som, že niet užitku pod slnkom.

The Wall Street Journal :

Peniaze sú vec, ktorú môžete použiť ako univerzálny pas, s ktorým sa dostanete všade okrem neba a môžete si za ne zadovážiť všetko, okrem šťastia.

Prísl 30,7-9 :

Dvoje si žiadam od teba, neodriekni mi toho, prv ako zomriem:
márnosť a lživé slovo vzdiaľ odo mňa; chudoby ani bohatstva mi nedaj; živ ma pokrmom podľa mojej potreby,
aby som sa nenasýtil a nezaprel a nepovedal: Kto je Hospodin? Alebo aby som neschudobnel a neukradol a nesiahol na meno svojho Boha.

P. T. Barnum :

Peniaze sú ako oheň. Aj ony sú dobrým sluhom, ale zlým pánom.

Prísl 11,24 :

Niekto zrovna rozhadzuje, a ešte mu pribýva, a zase iný šetrí viac ako je slušné, ale vše na nedostatok.

:

Mládenec sa spýtal starého milionára: "Čo je lepšie? Bohatstvo, alebo mladosť?" Milionár odpovedal: "Choď sa spýtať nejakého starého milionára!"

Prísl 2,1-5 :

Môj synu, ak prijmeš moje slová a schováš moje prikázania u seba,
tak, aby tvoje ucho pozorovalo na múdrosť, a jestli nakloníš svoje srdce umnosti;
áno, ak zavoláš na rozumnosť a pozdvihneš svoj hlas k umnosti;
ak ju budeš hľadať ako striebro a budeš ju vyhľadávať ako skryté poklady,
vtedy porozumieš bázni Hospodinovej a najdeš známosť Božiu.

Mark Hambourg :

Peniaze sú skvelá vec, ale niekedy za ne zaplatíte príliš veľa.

Prísl 11,28 :

Ten, kto sa nadeje na svoje bohatstvo, padne; ale spravedliví budú pučať ako lístie.

Biblia :

Boh je láska.

Ján 21,15-17 :

A potom, keď sa naraňajkovali, povedal Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimone Jonášov, či ma miluješ, viac ako títo? A on mu povedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal: Pas moje jahniatka!
A zase mu povedal, po druhé: Šimone Jonášov, či ma miluješ? On mu povedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Nato mu povedal Ježiš: Pas ako pastier moje ovečky!
Povedal mu po tretie: Šimone Jonášov, či ma máš rád? Vtedy sa zarmútil Peter, že mu povedal po tretie: Či ma máš rád? A povedal mu: Pane, ty vieš všetko, ty znáš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal: Pas moje ovečky!

Virginia Satirová :

Potrebujeme štyri objatia denne, aby sme prežili.
Potrebujeme osem objatí denne, aby sme vydržali.
Potrebujeme dvanásť objatí denne, aby sme rástli.

Mat 7,9-11 :

Alebo kto je z vás človek, ktorý, keby ho jeho syn prosil o chlieb, by mu dal kameň?
Alebo aj keby ho prosil o rybu, či mu azda podá hada?!
Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia!

:

Náš nebeský Otec je príliš dobrý na to, aby bol neláskavý a príliš múdry na to, aby robil chyby.

Mat 6,7.8 :

Ale keď sa modlíte, nežvatlite jako pohania, lebo sa domnievajú, že pre tú svoju mnohomluvu budú vyslyšaní.
Teda nebuďte im podobní, lebo váš Otec vie, čo potrebujete, prv než by ste ho vy prosili.

B. Němcová :

Aj keby sa človek všetkého nasýtil, lásky sa nenasýti.

Immanuel Kant :

Prečítal som v živote mnoho múdrych a dobrých kníh. Ani v jednej som však nenašiel nič, čo by ma tak uspokojilo a potešilo moje srdce, ako tieto slová 23. žalmu:
"Ty, Pane, si so mnou."

Žid 11,1 :

A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia.

:

Ak chceš vidieť biedu, pozri sa na seba.
Ak chceš vidieť zmätok, pozri sa vôkol seba.
Ak chceš vidieť šťastie, pozri sa hore.

Rim 10,13 :

Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.

George Sandová :

Láska, to je šťastie, ktoré si navzájom dávame.

1 Kor 13,9-12 :

Lebo z čiastky známe a z čiastky prorokujeme;
ale keď prijde to, čo je dokonalé, vtedy to z čiastky bude zmarené.
Keď som bol dieťa, vravel som ako dieťa, myslel som ako dieťa, rozumoval som ako dieťa. Ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské veci.
Lebo teraz vidíme v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v tvár; teraz poznávam z čiastky, ale potom poznám dokonale tak, ako aj som poznaný.

E. G. Whiteová :

Zákon sebazapieravej lásky je zákonom života pre zem i nebesá.

Rim 8,32 :

Ktorý to neušetril vlastného Syna, ale ho ta dal za nás za všetkých, ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval!?

Goethe :

Človek nestráca vždy, keď sa niečoho zrieka.

Ján 15,13 :

Nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov.

B. Brecht :

Láska je túžba niečo dávať, nie dostávať.

1 Pet 1,19 :

ale drahocennou krvou jako bezvadného a nepoškvrneného baránka, Krista,

Francois de la Rochefoucauld :

Odpúšťame do tej miery, ako veľmi milujeme.

Ž 86,5 :

Lebo ty, Pane, si dobrotivý a hotový odpustiť a máš mnoho milosti pre všetkých, ktorí volajú na teba.

Walther :

Kto miluje, ten sa nepýta, čo robiť.

Rim 6,23 :

Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.

Alan Patrick Herbert :

Kto nevie odpúšťať, rúca most, ktorým sám bude musieť prejsť, lebo každý človek potrebuje odpustenie.

Prísl 28,13 :

Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne; ale ten, kto vyzná a opustí, dojde milosrdenstva.

Rolland :

Nikdy nie je láska silnejšia, ako keď cíti, že sa púšťa do niečoho, čo jej prinesie utrpenie.

Mat 26,28 :

lebo toto je moja tej novej smluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.

Lao ´c :

Najmocnejší je ten, kto premôže sám seba.

Prísl 3,12 :

Lebo toho, koho miluje Hospodin, karhá, a to jako otec syna, ktorého má rád.

Humboldt :

Je dôležitejšie, ako človek osud prijíma, než to, aký ten osud je.

Ž 147,3 :

ten, ktorý uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje ich boľaviny,

Anatole France :

Nikdy nemrhaj hnevom!

Prísl 16,32 :

Lepší ten, kto je pomalý do hnevu, ako silák, a kto panuje nad svojím duchom, ako ten, kto zaujal mesto.

Sokrates :

Radosť nemusíme čerpať z iných, ale zo seba.

Ž 100,1.2 :

[[Žalm oslavovať.]] Pokrikujte Hospodinovi radostne, celá zem!
Slúžte Hospodinovi s radosťou! Poďte pred jeho tvár s plesaním!

Miloš Horanský :

Zlo i dobro sú nákazlivé.

Prísl 17,22 :

Radostné srdce je výborným liekom; ale zronený duch suší kosti.

Ptahhotep :

Odlož starosti ako kormidelník, keď zakotví v prístave.

1 Pet 5,7 :

Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás.

André Gide :

Keď pochopíme, že tajomstvo šťastia nespočíva vo vlastnení, ale v dávaní, budeme okolo seba rozdávať šťastie a sami sa staneme šťastnými.

Prísl 15,1 :

Krotká odpoveď odvracia prchlivosť; ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev.

K. H. Vaggere :

Pros Pána Boha o požehnanie pre svoju prácu, ale nežiadaj, aby ju on aj vykonal.

Mat 10,32 :

Každého tedy, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.

E. G. Whiteová Seneca :

Rozhodnúť sa môžeme za malý okamih. Jeho dôsledky však siahajú do večnosti.
Peniaze ešte nikoho neurobili bohatým.

1 Tim 6,9.10 :

A tí, ktorí chcú byť bohatí, upádajú do pokušenia a osídla a do mnohých žiadostí nesmyselných a škodlivých, ktoré pohružujú ľudí do záhuby a do zatratenia.
Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolesťami.

Josef von Eötvös :

Boha môžeme hľadať rozumom, ale nájsť ho môžeme len srdcom.

Ján 3,5.6 :

Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.
Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch.

Čínske príslovie :

Aj pochod na tisíc míľ sa začína prvým krokom.

Józ 24,15 :

No, ak je to zlé vo vašich očiach slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia, ktorí boli za riekou, a či bohom Amorejov, v ktorých zemi bývate, ale ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.

S. J. Lec :

Všetko je v rukách človeka. Preto ich treba často umývať.

1 Pet 3,21 :

ktorý aj nás, protiobraz zachránených v korábe, zachraňuje teraz ako krst, čo nie je složenie špiny tela, ale dobrého svedomia pýtanie sa po Bohu, vzkriesením Ježiša Krista,

Adolf Fuchs :

Nezlyhávame len vtedy, keď konáme zlo, ale aj vtedy, keď nekonáme dobro.

Mat 28,19.20 :

A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha
učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.

Bob Greene :

Ak nevieš, čo chceš, často skončíš tam, kde nechceš.

5 Moj 30,19-20 :

Za svedkov volám dnes proti vám nebesia i zem, že som ti predložil život i smrť, požehnanie i kliatbu. A vyvolíš si život, aby si žil ty i tvoje semeno,
aby si miloval Hospodina, svojho Boha, aby si počúval na jeho hlas a aby si sa ho držal, lebo on je tvojím životom a dĺžkou tvojich dní, aby si býval na pôde, o ktorej prisahal Hospodin tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, povediac, že im ju dá.

Antoine de Saint-Exupéry :

Jestvuje len jeden problém: Objaviť nanovo existenciu duchovného života, ktorý je čímsi viac než inteligenciou, a len tento duchovný život je schopný uspokojiť človeka.

Prísl 3,6 :

Poznávaj ho na všetkých svojich cestách, a on bude urovnávať tvoje stezky.

Gerd Vespermann :

Skutočné problémy možno prekonať, len vymyslené sú neprekonateľné.

Ž 103,13 :

Ako sa zľutováva otec nad svojimi deťmi, tak sa zľutováva Hospodin nad tými, ktorí sa ho boja;

Charles Journet :

Je to pravda, že o Bohu je ťažké rozprávať, ale ešte ťažšie je o ňom mlčať.

Fil 4,13 :

Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, v Kristovi.

Antoine de Saint-Exupéry :

Ak nechceš mať svoj podiel v porážkach, nebudeš ho mať ani vo víťazstvách.

Kol 2,13.14 :

I vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a v neobrezanosti svojho tela, spolu oživil s ním darujúc vám z milosti všetky hriechy,
vymažúc písmo, napísané proti nám, záležajúce v rôznych nariadeniach, ktoré bolo proti nám, a vzal ho z prostredku pribijúc ho na kríž

Terézia z Avily :

Bože, pozri, ako nerozumieme sami sebe. Nevieme, čo chceme, a vzďaľujeme sa nekonečne od toho, po čom túžime.

2 Tim 4,7.8 :

Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval.
Za týmto už mi je odložená koruna spravedlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň, on, ten spravedlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod.

Blaise Pascal :

V každom človeku existuje priepasť, ktorá sa dá vyplniť jedine Bohom.

Kaz 5,10 :

Ten, kto miluje peniaze, nenasýti sa peňazí; a ten, kto miluje bohatstvo, nenasýti sa dôchodku. Aj to je márnosť.

Adam Mickiewicz :

Vedou a peniazmi bohatnú iní. Múdrosť musíš získať vlastnou prácou na sebe.

1 Tim 6,12a :

Bojuj dobrý boj viery, uchop večný život, do ktorého si aj povolaný a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami.

Albert Camus :

Vždy prichádza taká chvíľa, keď ľudia prestávajú bojovať a vzájomne sa ničiť, nakoniec sa zmieria a majú sa radi takí, akí sú. To je nebeské kráľovstvo.

Japonské príslovie :

Až keď ty sám budeš mať dieťa, pochopíš, koľko dlhuješ svojim rodičom.

Mat 15,4 :

Lebo veď Bôh prikázal a povedal: Cti svojho otca i svoju mať, a: Kto by zlorečil otcovi alebo materi, nech zomrie!

O. A. Battista :

Najlepšie dedičstvo, ktoré môže dať rodič svojim deťom, je niekoľko minút času denne.

Fil 4,8 :

A ostatne, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravedlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobropovestné, ak je nejaká ctnosť a jestli nejaká chvála, o tom premýšľajte,