Ján Kapusta - Flym Home

Citáty a výroky

Hľadáš lacné a zaujímavé knihy?
Antikvariát PASEKA

Pre skúsených umelcov, kreatívnych nadšencov aj začínajúcich študentov umenia:
Umelecké potreby, štetce, farby, ..

Nájdite si výrok,citát alebo myšlienku, ...
môžete hľadať podľa autorov vľavo alebo podľa tém vpravo.


Mat 28,20b :

učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.

:

Existujú len dva spôsoby, ako študovať Bibliu: buď si ju prispôsobíme svojim názorom, alebo dovolíme, aby sa naše názory prispôsobili jej.

Iz 55,11 :

tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst; nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi, a podarí sa mu to, na čo ho pošlem.

Charles de Foucauld :

Človek neporozumie evanjeliu tým, že ho bude len čítať, ale tým, že ho začne žiť.

Jer 31,34 :

A nebudú už viacej učiť druh druha ani brat brata hovoriac: Poznajte Hospodina! Lebo ma budú znať všetci od najmenšieho z nich do najväčšieho z nich, hovorí Hospodin, pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem.-

anonym:

Čím menej rozumieš, tým viac si trúfaš.

Indická múdrosť:

Neverte v nič a nebudete sklamaní.

George Bernard Shaw:

Nie je nič ohavnejšie pre zdravého človeka ako strata času.

Pythagoras:

Účelom všetkej výchovy je prebudiť génia v človeku.

J.W.Goethe:

Talent sa tvorí v tichu, charakter v prúde sveta.

Valerius:

Bohatý nie je ten, kto má mnoho majetku, ale ten, kto má skromné želania.

Japonské príslovie:

Verný pes a starosti sa nikdy nestratia.

anonym:

Láska je niečo, čo robí človeka lepším ako je.

anonym:

Človek nemôže dosiahnuť božskú dokonalosť, ale má sa stále usilovať, aby sa jej čoraz viac a viac približoval.

E.G.:

Nemôžme si o Bohu myslieť, že má pre nás niečo, čo si vieme predstaviť. To by bolo pre neho nízke.

Seneca :

Čas odhalí pravdu.

Mat 6,33 :

Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a to všetko vám bude pridané.

Platón :

Pravda je krásna a trvalá vec.

Ž 119,99.100 :

Rozumnejší som nad všetkých svojich učiteľov, lebo tvoje svedoctvá sú mojím rozmýšľaním.
Som opatrnejší ako starci, lebo pozorujem na tvoje nariadenia.

Schopenhauer :

Najväčším nepriateľom nášho šťastia je závisť.

Morgenstern :

Najväčšiu ľútosť by ľudia mali cítiť nad tým, že nemilovali tak, ako mohli milovať.

Žid 10,24 :

A pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom

Altenberg :

Žiť - znamená s radosťou darovať svoje najlepšie a najtajuplnšie vnútro iným.

Smiles :

Nešťastie je skúšobným kameňom charakteru.

Žid 6,10 :

Lebo Bôh nie je nespravedlivý, aby zabudol na vaše dielo a na trudnú prácu vašej lásky, ktorú ste dokázali oproti jeho menu, keď ste slúžili svätým a ešte vždy slúžite.

John Henry Jowett. :

Služba, ktorá nič nestojí, nič nedosiahne.

Sandová :

Žiť znamená milovať a nemilovať znamená nežiť.

Gal 5,14 :

Lebo celý zákon je naplnený v jednom slove, v tom: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba!

C. T. Studd :

Ak je Ježiš Kristus Bohom a zomrel za mňa, potom žiadna obeť, prinesená pre neho, nemôže byť pre mňa príliš veľká.

Filem 1,4.5 :

Ďakujem vždycky svojmu Bohu zmieňujúc sa o tebe na svojich modlitbách,
počujúc o tvojej láske a viere, ktorú máš k Pánu Ježišovi a naproti všetkým svätým,

Ralph Waldo Emerson :

Nadšenie je jedným z najsilnejších motorov úspechu. Keď niečo robíte, robte to celým srdcom a celou silou. Vtlačte do toho celú svoju osobnosť. Buďte aktívni, húževnatí, nadšení a verní - a svoj cieľ dosiahnete.

H. W. Arnold :

Najhoršou prehrou je, keď človek stratí nadšenie.

Prísl 21,5 :

Myšlienky usilovného vedú iba k zisku; ale každý, kto spiecha, robí to iba na nedostatok.

:

Trpezlivosť je nevyhnutnou súčasťou gén

Eckart :

Boh sa nepýta, čím si bol v minulosti, ale čím si teraz.

Prísl 15,20.33 :

Múdry syn robí otcovi radosť; ale bláznivý človek pohŕda svojou matkou.
Bázeň Hospodinova je kázňou múdrosti, a pred slávou ide pokora.

John Ruskin :

Trpezlivým čakaním sa nikam nedostaneme, iba trpezlivou prácou.

Prísl 14,23a :

Z každej práce býva nejaký zisk; ale slovo rtov vedie iba do núdze.

Benjamin Franklin :

Ten, kto je trpezlivý, dosiahne čo chce.

1 Kor 13,7 :

všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nadeje, všetko nesie trpezlive.

Quintilian :

Rečník, ktorý chce zapáliť svojich poslucháčov, musí sám horieť.

Prísl 10,4 :

Chudobný bude ten, kto robí ľstivou rukou, ale ruka usilovných obohacuje.

J. H. Pestalozzi :

Všade, kde si ľudia preukazujú lásku, je nablízku Boh.

Mickiewicz :

Hudobník, ktorý chce, aby jeho nástroj bolo najviac počuť, je záhubou každého orchestra.

Mat 20,28 :

ako ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.

Hegel :

Majte odvahu sa mýliť!

Ž 40,14.18 :

Ráč, ó, Hospodine, vytrhnúť ma! Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc!
A ja, keď aj som biedny a chudobný, ale Pán pečuje o mňa. Mojou pomocou a mojím vysloboditeľom si ty, môj Bože. Neodkladaj!

Thiess :

Človek musí byť silný voči životu a pokorný voči Bohu.

Prísl 27,2 :

Nech ťa chváli iný, a nie tvoje ústa, cudzí, a nie tvoje rty.

Shakespeare :

Sláva sa podobá kruhom na vode, ktoré sa stále rozširujú, až napokon celkom zmiznú.

Ruskin :

Pamätajte, že nič dobré nemožno vykonať na základe súperenia a nič blahodarné z hrdosti.

2 Kor 12,7-9 :

A aby som sa prevelikosťou zjavení príliš nepovyšoval, daný mi je osteň do tela, anjel satanáš, aby ma pohlavkoval, aby som sa príliš nepovyšoval.
Za to som trikrát prosil Pána, aby odstúpil odo mňa,
a povedal mi: Dosť ti je moja milosť. Lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Teda najradšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby prebývala na mne moc Kristova.

Colette :

Pravý víťaz svojmu víťazstvu nikdy celkom nedôveruje.

Dan 4,26.27 :

Lebo ku koncu dvanástich mesiacov prechádzajúc sa hore po kráľovskom paláci v Babylone
takto hovoril kráľ a riekol: Či nie je toto on, ten veľký Babylon, ktorý som ja vystavil, aby bol domom kráľovstva, v sile svojej moci, a aby bol na ozdobu mojej slávy?!

Hugo :

Najväčšie šťastie života spočíva vo vedomí, že sme milovaní.

Ján 15,5 :

Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť.

:

Nič nepôsobí na charakter horšie, než polosplnené úl

Morgenstern :

Niet prísnejšieho vychovávateľa ako ctižiadosť.

Žid 12,1 :

Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svedkov okolo seba, složme každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech a tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod

France :

Vedomie povinnosti dodáva človeku ohromnú silu.

Luk 21,19 :

Svojou trpezlivosťou si dobyte svoje duše!

A. Schweitzer :

Najdôležitejšie je, aby každý zúročil to, čo má.

Mičurin :

Neúspech nie je hanbou; hanbou je strach skúsiť to opäť.

Fil 3,13.14 :

Bratia, ja nemyslím o sebe, že by som už bol uchvátil.
Ale jedno robím: na to, čo je za mnou, zabúdajúc a po tom, čo je predo mnou, sa vystierajúc ženiem sa za cieľom k víťaznému, k odmene horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi.

H. W. Arnold :

Najväčší neúspech je ten, keď človek stratí nadšenie.

Fil 3,12 :

Nie že by som už bol dosiahol alebo že by som už bol dokonalý, ale sa ženiem, ak by som len aj mohol uchvátiť, k čomu som aj uchvátený Kristom Ježišom.

Rim 5,8 :

Ale Bôh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás.

Herman Melville :

Nemôžeme žiť iba pre seba. S našimi blížnymi nás spájajú tisíce vlákien.

Luk 12,8.9 :

Ale hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyzná i Syn človeka pred anjelmi Božími.
Ale ten, kto mňa zaprel pred ľuďmi, bude zaprený pred anjelmi Božími.

Smiles :

Ak si ľudia vážia sami seba, tak si obyčajne vážia aj svojich blížnych.

Mat 10,29-31 :

Či sa nepredávajú dva vrabce za groš? Ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vášho Otca.
Ale vám sú ešte aj len všetky vlasy na hlave spočítané!
Tedy nebojte sa, vy ste drahší nad mnoho vrabcov.

Lao-c´ :

Kto má rozum, nespolieha sa na seba.

Prísl 15,5 :

Blázon pohŕda kázňou svojho otca; ale ten, kto zachováva karhanie, nadobudne opatrnosti.

Mallory :

Sila tkvie v obojstrannej láske, slabosť vo vzájomnom súperení.

Ž 40,2.3 :

Túžobne som očakával na Hospodina, a naklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc.
Vytiahol ma z hučiacej jamy, z bahnivého blata, a postavil moje nohy na skalu a stavia pevne moje kroky.

Saint-Exupéry :

To, čo príde, nikdy nemožno presne predvídať. Najväčšia radosť nás čaká vždy tam, kde sme ju najmenej čakali.

Prísl 3,5.6 :

Nadej sa na Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.
Poznávaj ho na všetkých svojich cestách, a on bude urovnávať tvoje stezky.

Shneider :

Keď rozmýšľame o živote, najväčší údiv by v nás malo vyvolať to, že žijeme.

:

Cena poslušnosti nie je ničím v porovnaní s tým, čo platíme za neposlušnosť.

Prísl 3,21-23 :

Môj synu, nech neodídu tie veci zpred tvojich očí; ostríhaj to, čo prospieva, a dômyselnosť.
A bude to životom tvojej duši a pôvabnou milotou tvojmu hrdlu.
Vtedy pojdeš bezpečne svojou cestou a nenarazíš svojou nohou.

:

Dávať taktne rady, na to musí byť veľká osobnosť. Oveľa väčšia osobnosť je však ten človek, ktorý dokáže rady s vďačnosťou prijí

Prísl 8,33 :

Poslúchajte kázeň a buďte múdri a neodmietnite!

:

Tak ako chodenie do garáže z teba neurobí nové auto, ani chodenie do zboru alebo do kostola z teba neurobí kresťa

Prísl 12,1 :

Ten, kto miluje kázeň, miluje známosť, a ten, kto nenávidí karhania, je ako hovädo.

:

Sokrates bol grécky filozóf, ktorý chodil pomedzi ľudí a dával im dobré rady - a otrávili

Prísl 13,18 :

Chudoba a hanba stihne toho, kto opúšťa kázeň; ale ten, kto zachováva pokarhanie, bude ctený.

John Wesley :

Rob všetko dobro, ktoré môžeš,
všetkými spôsobmi, ktorými môžeš,
na všetkých miestach, kde môžeš,
vždy, kedy len môžeš
všetkým, ktorým môžeš
a tak dlho, ako len môžeš.

Prísl 3,1 :

Môj synu, nezabudni môjho naučenia, a tvoje srdce nech pozoruje na moje prikázania,

William Arthur Ward :

Šťastie nepramení z toho, keď máš z čoho žiť, ale keď máš pre čo žiť.

Prísl 10,17 :

Cestou k životu putuje ten, kto ostríha kázeň; ale ten, kto opúšťa karhanie, blúdi.

:

Najlepší spôsob ako byť v živote úspešný, je riadiť sa radami, ktoré dávame i

France :

Vychovávateľ má naučiť chcieť.

Rim 13,8.10 :

Nebuďte nikomu nič dlžni, krome navzájom sa milovať; lebo ten, kto miluje blížneho, naplnil zákon.
Láska nerobí blížnemu zlého, a tedy plnosťou zákona je láska.

Herakleitos :

Vedomosti ešte neprinášajú rozum.

Jak 1,22-25 :

A buďte činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním.
Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý pozerá svoju prirodzenú tvár v zrkadle.
Lebo sa videl a odišiel a hneď zabudol, aký bol.
Ale ten, kto dobre nazrel v dokonalý zákon, v zákon slobody, a zotrval pri tom, ten, pretože nie je iba zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní.

B. J. Miller :

Je oveľa ľahšie urobiť, čo od nás Boh žiada, a to bez ohľadu na to, aké je to ťažké, než niesť zodpovednosť za to, že sme to neurobili.

Filem 1,21 :

Dôverujúc tvojej poslušnosti som ti to napísal vediac, že urobíš aj nad to, čo hovorím.

Ranke :

V napätí medzi úspechom a prehrou, v úsilí, zápase a víťazstve sa tvorí charakter.

Žid 5,7.8 :

Ktorý vo dňoch svojho ľudského tela so silným krikom a so slzami obeťou doniesol prosby a úpenlivé modlitby k tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti, a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť,
on, hoci bol Syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel,

George Washington :

Bez Boha a bez Biblie sa nedá správne vládnuť.