Ján Kapusta - Flym Home

Citáty a výroky

Hľadáš lacné a zaujímavé knihy?
Antikvariát PASEKA

Pre skúsených umelcov, kreatívnych nadšencov aj začínajúcich študentov umenia:
Umelecké potreby, štetce, farby, ..

Nájdite si výrok,citát alebo myšlienku, ...
môžete hľadať podľa autorov vľavo alebo podľa tém vpravo.


2 Tim 2,22 :

Ale pred žiadosťami mladosti utekaj a žeň sa za spravedlivosťou, vierou, láskou a za pokojom s tými, ktorí vzývajú Pána z čistého srdca.

Rabindranáth Thákur :

Najbohatší sú tí ľudia, ktorí sa môžu vzdať väčšiny vecí.

Sören Kierkegaard :

Každá chvíľa netrpezlivosti, keď sa chceme obzrieť, aby sme uvideli, či sme aspoň trochu bližšie k cieľu, sa vždy stáva príčinou zdržania a rozptýlenia.

1 Moj 19,15-17.26 :

A keď svitalo, súrili anjeli Lota a vraveli: Vstaň, vezmi svoju ženu a svoje dve dcéry, ktoré sú tu, aby si nebol tiež zahladený neprávosťou mesta.
A keď bezradný predlieval, chopili mužovia jeho ruku a ruku jeho ženy i ruku oboch jeho dcér, pretože sa zľutoval nad ním Hospodin a vyviedli ho a nechali ho vonku za mestom.
A stalo sa, keď ich vyviedli von, že riekol jeden z nich: Uteč pre svoju dušu! Neobzri sa ani nepostoj na celej tej rovine! Uteč ta na vrch, aby si nebol zahladený!
A jeho, Lotova, žena sa obzrela zpoza neho a obrátila sa na soľný stĺp.

Karel Čapek :

Najkrajšie na svete nie sú veci, ale okamihy.

Sk 1,10.11 :

A jako v tom, čo odchádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa, dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu,
ktorí aj povedali: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prijde tak, ako ste ho videli ísť do neba.

Plutarchos :

Najstaršia a najväčšia láska je láska k životu.

Iz 2,11.12 :

Vysoké oči človeka budú snížené, a zohnutá bude vysokosť ľudí, a bude vyvýšený len sám Hospodin toho dňa.
Lebo deň Hospodina Zástupov sa blíži na každého pyšného a vysokého i na každého povzneseného, a bude ponížený,

Wolfgang Eschker :

Znamenia času sú pre mnohých hieroglyfmi.

1 Tes 5,2-3 :

Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov prijde tak ako zlodej vnoci.
Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle prijde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu, a neujdú.

Rakúske príslovie :

Musíme dúfať v to najlepšie, zlo príde samo.

Jak 4,13.14 :

Nože teraz vy, ktorí hovoríte: Dnes alebo zajtra pojdeme do toho a toho mesta a pobudneme tam rok a budeme kupčiť a získame,
vy, ktorí neviete, čo bude zajtra. Lebo veď aký je váš život? Lebo ste parou, ktorá sa na málo ukáže a potom mizne.

M. de Cervantes :

Na veľkých hodinách času je len jedno slovo: TERAZ. Po ulici POTOM prídeme k domu NIKDY.

1 Pet 4,7-11 :

A všetkému sa priblížil koniec.
Teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám. Ale predo všetkým majte vrelú lásku navzájom naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.
Pohostinní jeden naproti druhému bez reptania.
Každý, jako ktorý dostal dar milosti, tak si tým slúžte navzájom ako dobrí správcovia rôznej milosti Božej.
Ak niekto hovorí - jako slová Božie; ak niekto slúži - jako z vlády, ktorú dáva Bôh, aby bol Bôh vo všetkom oslavovaný skrze Ježiša Krista, ktorý má slávu i silu na veky vekov. Ameň.

M. Gándhí :

Ty a ja sme jedno. Nemôžem ti ublížiť bez toho, aby som neporanil seba.

Ef 5,25-27 :

Vy, mužovia, milujte svoje ženy, jako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu,
aby ju posvätil očistiac ju kúpeľom vody, slovom,
aby si ju postavil pred seba slávnu, cirkev, nemajúcu škvrny alebo vrásky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná.

Mat 18,21.22 :

Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, koľko ráz zhreší proti mne môj brat, a odpustím mu? Či do sedem ráz?
Ježiš mu rečie: Nehovorím ti, že do sedem ráz, ale až do sedemdesiatsedem ráz.

Seneca :

Ak chceš byť milovaný, miluj.

Pies 8,6 :

Polož ma jako pečať na svoje srdce, jako pečatný prsteň na svoje rameno, lebo láska je silná jako smrť, tvrdá jako peklo žiarlivosť; jej blkot je blkotom ohňa, plameňom Hospodinovým.

Antoine de Saint-Exupéry :

Milovať neznamená pozerať sa na seba, ale pozerať spolu tým istým smerom.

1 Kor 13,4-7 :

Láska zhovieva, je dobrotivá; láska nezávidí; láska sa nechlúbi, nenadúva sa,
nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé,
neraduje sa neprávosti, ale sa spolu raduje pravde;
všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nadeje, všetko nesie trpezlive.

Maugham :

V láske je najdôležitejšie vytrvať a stať sa nepostrádateľným.

1 Kor 13,8.13 :

Láska nikdy neprestáva. Ale buď proroctvá, budú zmarené; buď jazyky, umĺknu; buď veda, bude zmarená.
A teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.

Fénelon :

Človek nie je človekom, ak miluje iba seba.

1 Sam 17,4.8-10 :

A vyšiel súbojník z vojska Filištínov, ktorému bolo meno Goliáš, z Gátu; vysoký bol šesť lakťov a piaď;
A postaviac sa volal na bojové rady Izraelove a vravel im: Načo ste vyšli postaviť sa do boja? Či nie som ja Filištín a vy služobníci Saulovi? Vyberte si muža, ktorý by sišiel ku mne!
Ak bude môcť bojovať so mnou a zabije ma, vtedy vám budeme za sluhov, a jestli ja jeho premôžem a zabijem ho, budete vy nám za sluhov a budete nám slúžiť.
A krome toho vravel Filištín: Ja som dnes pohanil vojská Izraelove. Nože mi tedy dajte muža, aby sme sa spolu borili!

Tom Bodett :

Človek potrebuje iba tri veci, aby bol na svete skutočne šťastný: niekoho, koho by miloval, niečo, čo by robil, a niečo, v čo by dúfal.

1 Sam 1,1-8 :

A bol nejaký muž z Ramataim-cofíma, s vrchu Efraimovho, ktorému bolo meno Elkána, syn Jerocháma, syna Elihu-va, syna Tochu-va, syna Cúfovho, Efraťan.
Ten mal dve ženy; jednej bolo meno Anna, a meno druhej bolo Peninna. Peninna mala deti, ale Anna nemala detí.
Človek chodieval z roka na rok zo svojho mesta hore klaňať sa a obetovať Hospodinovi Zástupov bitnú obeť v Síle, kde boli dvaja synovia Éliho, Chofni a Pinchas, kňazmi Hospodinovi.
A bývalo vše toho dňa, keď obetoval Elkána bitnú obeť, že dal Peninne, svojej žene, i všetkým jej synom i jej dcéram diely.
Ale Anne dal dvojnásobný diel, lebo Annu miloval. Lež Hospodin bol zavrel jej život.
A jej protivnica ju veľmi popudzovala, aby ju rozrušovala, pretože Hospodin bol zavrel je život.
Tak robieval Elkána každého roku, kedykoľvek išla hore do domu Hospodinovho, a tamtá ju vždy tak popudzovala, a ona plakávala a nejedávala.
A Elkána jej muž, jej povedal: Anna, prečo plačeš? A prečo neješ? A prečo je smutné tvoje srdce? Či nie som ti ja lepší ako desať synov?

Jean Anouilh :

Hlas svedomia by bol najlepším poradcom, keby sme mu stále nenašepkávali, čo má povedať.

Ž 1,1 :

Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí.

Slovenské príslovie :

Dvakrát meraj a raz strihaj.

1 Pet 3,1-4 :

Tak podobne ženy podriaďujúc sa vlastným mužom, aby, jestli aj niektorí neveria slovu, boli získaní pobožným obcovaním žien bezo slova
vidiac vaše v bázni mravočisté obcovanie,
ktorých ozdobou nech nie je vonkajšia ozdoba, ktorá záleží v zápletoch vlasov, vo vešaní na seba zlata alebo v obliekaní sa do nádherného rúcha,
ale skrytý srdca človek v neporušiteľnom krotkosti a tichosti ducha, čo je drahocenné pred Bohom.

Balzac :

Láska žije len z dôvery.

Prísl 15,20 :

Múdry syn robí otcovi radosť; ale bláznivý človek pohŕda svojou matkou.

J. W. Goethe :

Správanie je zrkadlo, v ktorom každý ukazuje svoju podobu.

Prísl 1,8.9 :

Poslúchaj, môj synu, kázeň svojho otca a neopusti naučenia svojej matky.
Lebo to bude ľúbezným vencom tvojej hlave a ozdobnou reťazou tvojmu hrdlu.

Tomáš Baťa :

Každá rana, čo sme utŕžili, vyrazí z nás nejaký klin, ktorý nám prekážal.

1 Kor 10,12 :

A tak tedy ten, kto sa domnieva, že stojí, nech hľadí aby nepadol.

Chaplin :

Mladosť by bola krásnym obdobím života, keby prichádzala oveľa neskôr.

1 Kor 11,14-15 :

Alebo či vás neučí i sama príroda, že muž, keď má dlhé vlasy, je mu to necťou.
Ale žena, keď má dlhé vlasy, tej je to slávou. Lebo dlhé vlasy sú jej dané miesto závoja.

Maeterlinck :

Často sa nám zdá, že k šťastiu potrebujeme práve to, čo nám chýba.

Prísl 19,20 :

Poslúchaj radu a prijmi kázeň, aby si bol na koniec múdry.

Thomas S. Eliot :

Iba tí, ktorí riskujú, že zájdu príliš ďaleko, možno odhalia, ako ďaleko môže človek ísť.

Ám 9,3 :

Friedrich Nietzsche :

Ten, kto má dôvod na svoj život, vydrží takmer všetko.

2 Kor 4,17 :

Lebo terajšie kratučké ľahké nášho súženia nám pôsobí prenesmierne veľkú večnú tiaž slávy,

Helen Kellerová :

Nádherná chvíľa na vrchole by neznamenala ani polovicu z dosiahnutého, keby nie temných údolí, ktoré treba prejsť.

Ž 65,6.7 :

Hroznými vecami nám odpovieš v spravedlivosti, Bože nášho spasenia, nádeja všetkých končín zeme i ďalekého mora,
ty, ktorý staviaš vrchy vo svojej sile, tak aby pevne stály súc opásaný hrdinskou silou;

Abraham Lincoln :

Maj vždy na pamäti, že tvoje vlastné odhodlanie uspieť je dôležitejšie než všetko ostatné.

Jób 26,7 :

Rozťahuje sever nad prázdnom; zavesil zem na ničom.

Dygat :

Neuskutočnené sny nikdy neznamenajú tragédiu. Ako často sa však tie uskutočnené menia na tragédiu.

Kaz 2,22.23 :

Lebo veď čo má človek zo všetkej svojej trudnej práce a z trápenia svojho srdca, čím sa trudí pod slnkom?!
Lebo všetky jeho dni sú plné bolesti a jeho zamestnanie iba hnev, ani len vnoci neodpočíva jeho srdce. A to je márnosť.

Delavigne :

Každý krok v živote je krokom k smrti.

Mar 8,36.37 :

Lebo čo osoží človekovi, keby získal čo hneď i celý svet a svoju dušu utratil?
Lebo veď aké výmenné dá človek za svoju dušu?

Fridtjof Nansen :

Ťažký život sa stane znesiteľným hneď, ako má cieľ.

Ž 89,12.13a :

Tvoje sú nebesia, a ovšem je tvoja i celá zem, okruh sveta a jeho náplň; ty si ich založil.
Ty si stvoril sever i juh. Tábor a Hermon plesajú v tvojom mene.

:

Ak je kritika nepravdivá, nevšímaj si ju; ak je nefér, nenahnevaj sa kvôli tomu; ak je oprávnená, pouč sa z nej.

Zach 4,10a :

Lebo kto bude pohŕdať dňom malých začiatkov? Ale radovať sa budú a uvidia kameň, olovnicu, v ruke Zorobábela týchto sedem. Sú to oči Hospodinove, ktoré chodia po celej zemi.

Cordell Hull :

Nikdy neurážaj krokodíla, kým si v rieke.

2 Moj 20,16 :

Nepovieš na svojho blížneho falošného svedoctva!

:

Dvakrát som urobil dobre, a nikdy som o tom nepočul; raz som urobil zle - a počul som to vždy.

Prísl 18,20 :

Život každého človeka nasýti sa ovocia jeho úst; každý sa nasýti úrody svojich rtov.

:

Keď svojím ukazovákom vyčítavo ukazuješ na niekoho iného, uvedom si, že troma prstami ukazuješ na seba.

Jak 4,11.12 :

Nehovorte zlého druh na druha, bratia! Ten, kto hovorí zlé na brata alebo súdi svojho brata, hovorí proti zákonu a súdi zákon. A jestli súdiš zákon, nie si činiteľom zákona, ale jeho sudcom.
Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i zatratiť. Ale ktože si ty, ktorý súdiš iného, blížneho?

Katarína II. :

Chválim nahlas, obviňujem veľmi jemne.

Zach 8,16.17 :

Toto sú veci, ktoré budete robiť: Hovorte pravdu každý so svojím blížnym, pravdu a súd pokoja súďte vo svojich bránach.
A nemyslite nikto zlého na svojho blížneho vo svojom srdci ani nemilujte falošnej prísahy, lebo práve všetko toto je to, čoho nenávidím, hovorí Hospodin.

:

Nájsť chybu je celkom jednoduché. Čo s ňou však urobiť, to je naozaj ťažká vec.

Mat 7,1.2 :

Nesúďte, aby ste neboli súdení;
lebo jakým súdom súdite, takým budete súdení; a jakou mierou meriate, takou vám bude tiež odmerané.

:

Kritika je konštruktívna, keď ja kritizujem teba;
deštruktívna je vtedy, keď ty kritizuješ mňa.

Mat 7,3-5 :

A prečo vidíš ivierko v oku svojho brata a brvna vo vlastnom oku nepozoruješ?
Alebo jako povieš svojmu bratovi: Daj, nech vyjmem ivierko z tvojho oka, keď hľa, brvno je v tvojom vlastnom oku?
Pokrytče, najprv vyjmi brvno zo svojho oka a potom prezrieš, aby si vyňal ivierko z oka svojho brata.

Sören Kierkegaard :

Bez viery sa potkneme aj o steblo slamy, s vierou prenesieme i hory.

Albert Camus :

Každá minúta života má v sebe vlastnú hodnotu zázraku.

Ž 71,12 :

Bože, nevzdiaľuj sa odo mňa! Môj Bože, ponáhľaj sa mi na pomoc!

Lothar Zenetti :

Tí, čo žijú nádejou, vidia ďalej. Tí, čo žijú láskou, vidia hlbšie. Tí, čo žijú vierou, vidia všetko v inom svetle.

Ž 86,6.7 :

Počuj, Hospodine, moju modlitbu a pozoruj na hlas mojich pokorných prosieb.
V deň svojho súženia volám na teba, lebo ma vyslýchaš.

O. F. Babler :

Zármutok nie je zlý. Zlé je iba zúfalstvo.

Iz 33,2 :

Hospodine, zmiluj sa nad nami; na teba očakávame. Buď ich ramenom každého rána, ovšem našou záchranou v čase súženia.

Helder Camara :

Nádej znamená veriť v lásku, dôverovať ľuďom, skočiť do neznáma a celkom sa spoľahnúť na Boha.

Ž 142,1.2 :

Vyučujúci Dávidov, keď bol v jaskyni. Modlitba.
Volám na Hospodina a kričím. Volám na Hospodina a pokorne sa modlím.

Adolf Fuchs :

Najťažšou skúškou ľudskej statočnosti je to, keď človek zostane sám.

Ž 102,1.2 :

Modlitba biedneho, keď úpel v trápení a pred Hospodinom vylieval svoju žiaľbu.
Hospodine, počuj moju modlitbu, a moje pokorné volanie nech prijde k tebe!

R. Fulghum :

Všetko má svoje následky. Nikto od toho nie je oslobodený.

Ž 121,1.2 :

[[Pieseň na cestu hore do Jeruzalema.]] Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc.
Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem.

J. W. Goethe :

Kde je veľa svetla, tam je jasný tieň.

R. W. Emerson :

Jedným z najkrajších zadosťučinení tohto života je, že žiadny človek nemôže úprimne pomôcť druhému bez toho, žeby pritom nepomohol aj sám sebe.

Luk 15,8-10 :

Alebo ktorá žena, ktorá má desať grošov, keby ztratila jeden groš, nezažne sviece a nezametá domu a nehľadá bedlive, dokiaľ nenajde?
A keď najde, svolá priateľky a súsedy a povie: Radujte sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som bola ztratila.
Tak, hovorím vám, býva radosť pred anjelmi Božími nad jedným hriešnikom, činiacim pokánie.

Albert Schweitzer :

Neviem, aký bude váš osud, ale jedno viem: Skutočne šťastní budú len tí z vás, ktorí budú chcieť slúžiť a odhalia, ako to robiť.

Luk 11,5-9 :

A povedal im: Kto z vás bude mať priateľa a pojde k nemu o polnoci a povedal by mu: Priateľu, požičaj mi tri chleby,
lebo môj priateľ prišiel ku mne s cesty, a nemám, čo by som mu predložil.
A tamten z vnútra odpovedajúc by povedal: Netráp ma! Dvere sú už zamknuté, a moje deti sú so mnou v posteli; nemôžem vstať a dať ti.
Hovorím vám, že ak aj vstanúc nedá mu preto, že mu je priateľom, ale pre jeho nestudatosť vstane a dá mu, koľko potrebuje.
I ja vám hovorím: Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klepte a otvorí sa vám;

Ota Gregor :

Keď je v človeku svetlo, tak svieti.

Ž 119,105 :

Nun. Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.

Africké príslovie :

Nemáme ani poňatia, aké ťažké je bremeno, ktoré my nedvíhame.

Jak 1,27 :

Čisté náboženstvo a nepoškvrnené u Boha a Otca je toto: navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a seba ostríhať nepoškvrneného od sveta.

Matka Tereza :

Snaž sa, aby ľudia po stretnutí s tebou odchádzali vždy trochu šťastnejší.

1 Kor 3,6.7 :

ja som sadil, Apollo polieval, ale Bôh dal vzrast,
takže nie je ničím ani ten, kto sadí, ani kto polieva, ale Bôh, ktorý dáva vzrast.

František z Assisi :

Káž evanjelium v každom čase. Ak je to nevyhnutné, používaj aj slová.

Mat 25,34-36 :

Vtedy povie Kráľ tým, ktorí budú po jeho pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, vládnite dedične kráľovstvom, vám pripraveným od založenia sveta.
Lebo som bol hladný, a dali ste mi jesť; smädný som bol, a dali ste mi piť; hosťom-cudzincom som bol, a prijali ste ma;
nahý, a odiali ste ma; nemocný som bol, a navštívili ste ma; v žalári som bol, a prišli ste za mnou.

F. J. Spellman :

Modli sa, ako by všetko záviselo od Boha a pracuj, ako by všetko záviselo od človeka.

1 Kráľ 17,1-4 :

Vtedy povedal Eliáš Tišbänský, ktorý bol z cudzích obyvateľov Gileáda, Achabovi: Jako že žije Hospodin, Bôh Izraelov, pred ktorého tvárou stojím, tak isté je, že nebude po tieto roky rosy ani dažďa, len na moje slovo.
A stalo sa slovo Hospodinovo k nemu povediac:
Odídi odtiaľto a obráť sa na východ a skry sa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu.
A bude tak, že z potoka budeš piť, a krkavcom som prikázal, aby ťa tam zaopatrovali potravou.

Jean Ingelow :

Žijem, aby som ďakoval Bohu, že nevypočul všetky moje prosby.

2 Kor 12,9 :

a povedal mi: Dosť ti je moja milosť. Lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Teda najradšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby prebývala na mne moc Kristova.

Peter Marshall :

Odpusť nám, Bože, keď si myslíme, že modlitba je premárnený čas. Pomôž nám pochopiť, že bez modlitby je naša práca premárneným časom.