Ján Kapusta - Flym Home

Citáty a výroky

Hľadáš lacné a zaujímavé knihy?
Antikvariát PASEKA

Pre skúsených umelcov, kreatívnych nadšencov aj začínajúcich študentov umenia:
Umelecké potreby, štetce, farby, ..

Nájdite si výrok,citát alebo myšlienku, ...
môžete hľadať podľa autorov vľavo alebo podľa tém vpravo.


:

Keď je človek proti svojej vôli prinútený k tomu, aby sa rýchlo rozhodol, najlepšou odpoveďou je vždy nie, pretože nie je oveľa ľahšie zmeniť na áno než áno na nie.

Kaz 5,2 :

Nenáhli svojimi ústami, a tvoje srdce nech sa neponáhľa vyniesť slovo pred Bohom, pretože Bôh je na nebesiach, a ty si na zemi, preto nech je tvojich slov málo.

Maugham :

Človek má dve uši a len jeden jazyk. Mal by teda dvakrát toľko počúvať, ako hovoriť.

Jak 3,6-8 :

I jazyk je oheň, svet neprávosti; takým stáva sa jazyk medzi našimi údami, ktorý poškvrňuje celé telo a rozplameňuje kolo života od narodenia a je rozplameňovaný peklom.
Lebo ľudská príroda krotí a zkrotila každú prírodu divých zvierat i vtákov i zemeplazov i morských potvôr;
ale jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť, nepokojné zlo, plný smrťonosného jedu.

G. B. Shaw :

Nikdy sa nevysmievaj! Znetvorí ti to tvár i dušu.

Jak 3,2 :

Lebo mnoho klesáme všetci. Ak niekto neklesá v slove, to je dokonalý muž, ktorý má moc pojať na úzdu i celé telo.

:

Mám neobyčajnú úctu a obdiv voči každému inžinierovi, najmä voči najväčšiemu z nich - Bohu.

Mat 5,14-16 :

Vy ste svetlom sveta. Mesto, ležiace hore na vrchu, nemôže sa ukryť.
Ani nezapaľujú sviece nato, aby ju postavili pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým, ktorí sú v dome.
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.

Francúzsky učenec Fichet o kníhtlači :

Prúdia do celého sveta. Pripomínajú vojakov vystupujúcich kedysi dávno z brucha trójskeho koňa.

Jer 36,15-20 :

A ony mu riekly: Nože si sadni a čítaj to pred nami! A Báruch čítal v ich uši.
A stalo sa, keď počuly všetky tie slová, že sa predesily a hľadiac druh na druha riekly Báruchovi: Istotne oznámime kráľovi všetky tieto slová.
Potom sa opýtaly Bárucha a riekly: Nože nám oznám, ako si napísal všetky tieto slová z jeho úst?
A Báruch im odpovedal: Zo svojich úst mi vravel všetky tieto slová, a ja som písal do knihy černidlom.
Vtedy riekly kniežatá Báruchovi: Idi, skry sa i ty i Jeremiáš, a nech nevie nikto, kde ste.
Potom vošly ku kráľovi do dvora a svitok knihy nechaly opatrovať v chyži Elišamu, pisára, a oznámily kráľovi všetky tie slová.

:

Nádherný poriadok a súlad vesmíru mohol vzniknúť iba podľa plánu vševediacej a všemohúcej bytosti. Toto je môj posledný a najvyšší poznatok.

Jób 26,7-10 :

Rozťahuje sever nad prázdnom; zavesil zem na ničom.
Zaväzuje vody do svojich oblakov, a neroztrhne sa oblak pod nimi.
Drží ukrytú tvár svojho trónu; rozťahuje nad ním svoj oblak;
ustanovil medze na povrchu vody do kruhu až potiaľ, kde končí svetlo so tmou.

:

Každý pravý prírodovedec musí mať určitý náboženský cit. Nemôže si totiž myslieť, že on prvý prišiel na neobyčajné súvislosti, ktoré objavil v prírode. Vo vesmíre sa totiž prejavuje bezhraničný povedomý rozum... Dosť rozšírená mienka, že som ateistom, sa zakladá na veľkom omyle. Kto to vyčítal z mojich teórií, nepochopil z nich vôbec nič.

Kaz 7,12 :

Lebo byť v tôni múdrosti je to isté, čo byť v tôni striebra; a je užitok z vedomosti; múdrosť dáva život tým, ktorí ju majú.

:

"Keby bol človek priesvitný ako medúza a dalo by sa pozrieť na zdroj jeho bolesti!" vzdychli si neraz lekári 19. storočia. Netušili, že tento ich sen sa čoskoro stane skutočnosťou.

Ž 139,15.16 :

Niktorá moja kosť nie je ukrytá pred tebou, ktorý som učinený v skrytosti; utkaný som v hlbinách zeme.
Tvoje oči videly môj trup, a do tvojej knihy sú zapísané všetky moje údy jako aj dni, v ktorých boly utvorené, keď ešte nebolo ani jedného z nich.

:

Bože, viem a som hlboko presvedčený, že všetko, čo konáš je dobré... Nemôžem ani myslieť, ani usudzovať bez toho, že by si ty nemal na tom účasť.

Ž 107,23.24 :

Tí, ktorí sa plavia po mori na lodiach, ktorí pracujú na veľkých vodách,
tí vidia skutky Hospodinove a jeho divy v hlbine.

:

Človek nemá nič vzácnejšie a cennejšie ako čas.

Iz 35,5.6 :

Vtedy sa otvoria oči slepých, a otvoria sa aj uši hluchých.
Vtedy poskočí kulhavý jako jeleň, a jazyk nemého bude radostne prespevovať, lebo sa vyprýštia vody na púšti a potoky na pustine.

Margarette Seemannová :

Prijímanie plní dlane, dávanie srdce.

Luk 6,38 :

Dávajte, a bude vám dané, dobrú mieru natlačenú, utrasenú a presypanú, a takú dajú do vášho lona, lebo tou istou mierou, ktorou meriate, bude vám tiež odmerané.

Vincent z Paula :

Milovať Boha znamená potiť sa pre človeka.

Mat 16,25 :

Lebo ten, kto by chcel zachrániť svoju dušu, ztratí ju, a kto by pre mňa ztratil svoju dušu, najde ju.

Johann A. Blaha :

Záleží na každom človeku, či naplní sýpky svojho života pšenicou alebo len slamou.

Mat 21,28-31 :

No, čo sa vám zdá? Nejaký človek mal dvoch synov. A pristúpil k prvému a povedal: Dieťa, idi, pracuj dnes v mojej vinici!
A on odpovedal a riekol: Nechcem. Ale neskoršie ľutoval a išiel.
A pristúpiac k druhému povedal mu to isté. A ten odpovedal a riekol: Idem, pane; ale neišiel.
Ktorýže z tých dvoch učinil vôľu otcovu? Povedali mu: Ten prvý. A Ježiš im povedal: Ameň vám hovorím, že publikáni a smilnice vás predchádzajú do kráľovstva Božieho.

Shakespeare :

Láska - čím viac jej dávam, tým viac jej mám.

Ján 17,26 :

A oznámil som im tvoje meno, a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja v nich.

Vladislav Vančura :

Ľudský život má nesmiernu cenu lásky.

Ján 6,53.54 :

A Ježiš im povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že ak nebudete jesť tela Syna človeka a piť jeho krvi, nemáte v sebe života.
Kto jie moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň.

R. Aldington :

Veci majú cenu radosti, ktorú môžu spôsobiť.

Mar 10,21 :

Vtedy Ježiš pozrúc na neho zamiloval si ho a povedal mu: Jedno ti chýba: iď, predaj všetko, čo máš, a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a vezmi kríž, poď a nasleduj ma!

Sundar Singh :

Pravé kresťanstvo je modlitba a usilovná práca pre blížnych.

Ž 27,1 :

[[Žalm Dávidov.]] Hospodin je mojím svetlom a mojím spasením - koho sa budem báť?! Hospodin je pevnosťou môjho života - koho sa budem strachovať?!

:

Čas letí; ale pamätaj, ty si jeho navigátor.

Kaz 3,1-8 :

Všetko má svoj čas a svoju hodinu každá vec pod nebom.
Je čas rodeniu sa a čas umieraniu, čas sadeniu a čas vytrhávaniu toho, čo bolo zasadené,
čas zabíjaniu a čas hojeniu, čas boreniu a čas staväniu,
čas plakaniu a čas smiatiu, čas smúteniu a čas poskakovaniu,
čas hádzaniu kameňov a čas shromažďovaniu kameňov, čas objímaniu a čas vzdialeniu sa od objímania,
čas hľadaniu a čas trateniu, čas chráneniu a čas odhadzovaniu,
čas trhaniu a čas sošívaniu, čas mlčaniu a čas hovoreniu,
čas milovaniu a čas nenávideniu, čas vojne a čas pokoju.

Mark Twain :

Daj každému dňu príležitosť, aby sa mohol stať tým najkrajším dňom v tvojom živote.

Charles Burton :

Nikdy nebudeš mať čas na všetko. Ak chceš mať na niečo čas, musíš si ho urobiť.

Ef 5,15.16 :

Teda hľaďte, jako by ste sa správne chovali, nie ako nemúdri, ale jako múdri,
vykupujúc si čas, lebo dni sú zlé.

Philip Chesterfield :

Poznať hodnotu času znamená zmocniť sa ho a tešiť sa z každej jeho minúty.

Prísl 27,10 :

Svojho priateľa a priateľa svojho otca neopusti, ale nevchádzaj do domu svojho brata v deň svojho nešťastia; lepší je blízky súsed ako ďaleký brat.

William Penn :

Čas je to, čo chceme najviac, no zároveň to, čo najhoršie využívame.

Jób 9,25-26 :

A moje dni boly rýchlejšie ako bežec, utiekly; nevidely dobrého.
Prebehly jako rýchle lode, jako keď sa orol vrhne na korisť.

Michelangelo Buonarroti :

Niet väčšej straty nad stratený čas.

Ž 90,12 :

Nauč nás tak počítať naše dni, aby sme uvodili múdrosť do srdca.

M. de Montaigne :

Nikto druhým nerozdáva svoje peniaze, ale svoj čas a svoj život rozdáva každý. Ničím tak nemrháme ako práve týmto bohatstvom.

Gal 6,9.10 :

A činiac dobré neustávajme, lebo svojím časom budeme žať neumdlievajúci.
A tak tedy, kým máme čas, robme dobre všetkým a najviac domácim viery.

Albert Einstein :

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

1 Tes 5,10 :

ktorý zomrel za nás, aby sme, či už bdejeme či spíme, spolu s ním žili.

:

Boh rozdáva, ale človek musí otvoriť dlaň.

2 Kráľ 6,17 :

A Elizeus sa modlil a riekol: Hospodine, prosím, otvor jeho oči, aby videl! Vtedy otvoril Hospodin oči služobníka, a videl a hľa, vrch bol plný koní a ohnivých vozov okolo Elizea.

Otto Knoch :

Odpovedať na Božiu výzvu je vždy krok do neznáma, ale Boh za tento krok stojí.

Dietrich Bonhoeffer :

Život je plán, ktorý má s nami Boh.

Mat 8,14.15 :

A keď prišiel Ježiš do domu Petrovho videl jeho svokru, že leží a má horúčku,
a dotknul sa jej ruky, a hneď ju opustila horúčka, a vstala a posluhovala im.

Kyrilla Spieckerová :

Keď Pán udáva tón a taktovku má vo svojich rukách, zaznie to aj v piesni tvojho života.

Ž 98,1 :

[[Žalm.]] Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo učinil divy. Pomohla mu jeho pravica a rameno jeho svätosti.

:

To, čo dáva Boh, je vždy lepšie než to, o čo prosí človek.

Rim 8,26 :

A tak podobne i Duch spolu pomáha našim slabostiam. Lebo toho, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme: ale sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami.

Istý významný lekár :

Najlepší liek, aký som objavil, je modlitba. Tým, ktorých trápia problémy a malomyseľnosť, ktorí majú problémy, nepokojný spánok a depresie, z celého srdca odporúčam jednoduchý zvyk - modliť sa. Modlitba utíši ducha a posilní myseľ viac, než ktorýkoľvek iný terapeutický prostriedok známy človeku.

Horácius :

Zlato má svoj rub - starosť a stálu žiadostivosť byť ešte bohatším.

Prísl 3,13.14 :

Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a človek, ktorý nadobudol umnosti.
Lebo jej zisk je lepší ako zisk striebra a jej dôchodok lepší ako výborné zlato.

Africké príslovie :

Kto sa opil vínom, vytriezvie, ale kto sa opil bohatstvom, ten nikdy triezvy nebude.

Jób 28,12.13.16.17 :

Ale kde sa najde múdrosť? A kde je miesto rozumnosti?
Smrteľný človek nezná jej ceny, ani sa nenajde v zemi živých.
Nevyváži sa za zlato z Ofíra, za drahý onyx a safír.
Nevyrovná sa jej v cene zlato ani sklo, ani sa nedá zameniť za nádobu z čistého zlata.

Miloš Horanský :

Ľudia často dôstojnejšie znášajú chudobu než bohatstvo.

Epikuros :

Komu nestačí málo, tomu nestačí nič.

1 Tim 6,10 :

Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolesťami.

Seneca :

Bohatstvo múdremu slúži, no hlúpemu vládne.

1 Tim 6,9 :

A tí, ktorí chcú byť bohatí, upádajú do pokušenia a osídla a do mnohých žiadostí nesmyselných a škodlivých, ktoré pohružujú ľudí do záhuby a do zatratenia.

Alois Jirásek :

Kto naháňa šťastie, uštve sám seba.

Prísl 15,27 :

Lakomec, ktorý dychtí po zisku, trápi svoj dom; ale ten, kto nenávidí darov, bude žiť.

Dánske príslovie :

Zlato je bezruké, ale zmocní sa všetkého.

Hag 2,8 :

Moje je striebro a moje zlato, hovorí Hospodin Zástupov.

Senta Berger :

Ak je hlas svedomia červeným svetlom, tak väčšina ľudí chce stihnúť prejsť križovatku na žlté.

Ef 6,11-13 :

Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej.
Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.
Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť.

B. Němcová :

Deti a psy hneď poznajú, kto ich má rád.

Luk 15,4.5 :

Kto z vás je taký človek, ktorý má sto oviec a keď ztratí jednu z nich nezanechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nejde za tou ztratenou, dokiaľ jej nenajde?
A keď najde, vezme na svoje plecia a raduje sa.

Seneca :

Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný.

Luk 12,24 :

Povážte vrany, že nesejú ani nežnú, ktoré nemajú komory ani stodoly, a Bôh ich živí. A o koľko drahší ste vy nad vtákov!

G. W. Fenchuk :

Urob si čas na to, aby si mohol žasnúť nad zázrakmi života.

5 Moj 32,9-11 :

Pretože podielom Hospodinovým je jeho ľud, Jakob povrazcom jeho dedičstva.
Našiel ho v pustej zemi a na pustine, v hukote divokej púšte; obňal ho, mal na neho pozor, ostríhal ho jako zrenicu svojho oka.
Jako keď orlica povzbudzuje svoje orlíčatá, vznáša sa nad svojimi mláďatami; rozťahuje svoje krýdla, berie ho, nesie ho na svojich perutiach.

Latinské príslovie :

Keď sa dvaja hádajú, tretí sa smeje.

Prísl 17,14 :

Počiatok zvady je, ako keď pretŕha voda hať; preto prv, ako by sa rozmohol, nechaj spor.

Rolland :

Nie je ťažké robiť veci nové, ale dobré.

Ž 119,165 :

Mnoho pokoja tým, ktorí milujú tvoj zákon, a niet im, na čom by sa potkli, aby padli.

Kipling :

Počítaj so životnými zákonmi, ale buď pripravený aj na výnimky.

Luk 12,6.7 :

Či nepredávajú päť vrabčekov za dva groše? A ani jeden z nich nie je zabudnutý pred Bohom.
Ale aj vlasy vašej hlavy všetky sú spočítané. Nebojte sa teda! Vy ste drahší nad mnoho vrabcov.

W. J. Bennett :

Sme tu preto, aby sme jeden druhému pomáhali počas životnej púte.

Kol 3,12.13 :

A tak si oblečte jako vyvolení Boží, svätí a milovaní srdečnú sústrasť milosrdnú, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť
znášajúc jeden druhého a odpúšťajúc si, keby mal niekto na niekoho žalobu, jako aj Kristus odpustil vám, tak aj vy.

D. Bonhoeffer :

Život bez lásky nestojí za nič. Ale zmysel života je naplnený tam, kde je láska.

Ján 14,8.9 :

Na to mu povedal Filip: Pane, ukáž nám Otca, a bude nám dosť.
Ježiš mu povedal: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma Filipe? Kto mňa videl, videl Otca, a jako ty hovoríš: Ukáž nám Otca?

Fil 4,6 :

O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu.

Paul Tourniere :

Viera neodstraňuje strach, ale umožňuje ísť ďalej napriek strachu, ktorý máme.

4 Moj 13,26-32 :

A navrátili sa z prezkúmania zeme po štyridsiatich dňoch.
A išli a prišli k Mojžišovi a k Áronovi a k celej obci synov Izraelových na púšť Fáran, do Kádeša, a doniesli im zprávu i celej obci a ukázali im ovocie zeme.
Rozprávali mu a riekli: Prišli sme do zeme, do ktorej si nás poslal, ktorá aj naozaj oplýva mliekom a medom, a toto je jej ovocie.
Len že je to silný ľud, ktorý býva v zemi, a mestá sú opevnené, veľmi veľké, a videli sme tam aj deti Enákove.
Amalech býva v zemi na juhu; Hetej, Jebuzej a Amorej býva na vrchoch, a Kananej býva pri mori a popri Jordáne.
A Kálef tíšil ľud, ktorý sa búril proti Mojžišovi, a vravel: Áno, len poďme hore a zaujmeme ju dedične, lebo sa jej istotne zmocníme.
Ale mužovia, ktorí boli odišli s ním ta hore, vraveli: Nebudeme môcť ísť hore proti tomu ľudu, lebo je silnejší ako my.

Aldous Huxley :

Skúsenosť nie je to, čo človeka stretne, ale čo človek urobí s tým, čo ho stretlo.

2 Kor 4,17.18 :

Lebo terajšie kratučké ľahké nášho súženia nám pôsobí prenesmierne veľkú večnú tiaž slávy,
keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci ktoré sa nevidia. Lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné; ale tie, ktoré sa nevidia, sú večné.

Ruské príslovie :

Kto sa bojí vlka, nech nechodí do lesa.

2 Tim 1,7 :

Lebo nám nedal Bôh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu.

Vincent Erath :

Nijaký kaktus nemá také husté pichliače, že by nebolo medzi nimi miesto čo len pre jeden kvietok.

2 Tim 2,22 :

Ale pred žiadosťami mladosti utekaj a žeň sa za spravedlivosťou, vierou, láskou a za pokojom s tými, ktorí vzývajú Pána z čistého srdca.

Rabindranáth Thákur :

Najbohatší sú tí ľudia, ktorí sa môžu vzdať väčšiny vecí.