Ján Kapusta - Flym Home

Citáty a výroky

Hľadáš lacné a zaujímavé knihy?
Antikvariát PASEKA

Pre skúsených umelcov, kreatívnych nadšencov aj začínajúcich študentov umenia:
Umelecké potreby, štetce, farby, ..

Nájdite si výrok,citát alebo myšlienku, ...
môžete hľadať podľa autorov vľavo alebo podľa tém vpravo.


H. S. Sullivan :

Láska sa začína vtedy, keď jeden človek pociťuje potreby toho druhého, ako by boli jeho vlastné a pokladá ich za rovnako dôležité.

1 Moj 29,16-30 :

A Lában mal dve dcéry, meno staršej bolo Lea, a meno mladšej bolo Rácheľ.
Ale Lea mala chúlostivé oči, a Rácheľ bola peknej postavy a krásnej tvári.
A Jakob si zamiloval Rácheľ a povedal: Budem ti slúžiť sedem rokov za Rácheľ, tvoju mladšiu dcéru.
A Lában odpovedal: Lepšie je, aby som ju dal tebe, než ako by som ju mal dať inému mužovi. Bývaj u mňa.
A tak slúžil Jakob za Rácheľ sedem rokov, a bolo to v jeho očiach ako niekoľko dní, keďže ju mal rád.
Potom povedal Jakob Lábanovi: Daj mi moju ženu, lebo sa vyplnily moje dni, aby som vošiel k nej.
Vtedy shromaždil Lában všetkých mužov toho miesta a urobil hostinu.
Ale večer stalo sa, že pojal Leu, svoju dcéru, a voviedol ju k nemu, a vošiel k nej
A Lában jej dal Zilfu, svoju dievku, Lei, svojej dcére, za dievku.
A keď bolo ráno, hľa, bola to Lea. A povedal Lábanovi: Čo si mi to urobil? Či som neslúžil u teba za Rácheľ? Prečo si ma tedy oklamal?
A Lában povedal: Tu u nás sa nerobí tak, aby sa mladšia vydala prv ako staršia, prvorodená.
Vyplň týždeň tejto, a potom ti dáme i túto za službu, ktorú budeš slúžiť u mňa, ešte druhých sedem rokov.
A Jakob urobil tak a vyplnil jej týždeň, a tak mu dal Rácheľ, svoju dcéru, jemu za ženu.
A Lában dal Rácheli, svojej dcére, Bilhu, svoju dievku, jej za dievku.
A vošiel i k Rácheli a miloval i Rácheľ, viac ako Leu, a slúžil u neho ešte druhých sedem rokov.

Gerhard Uhlenbruck :

Najintenzívnejšia forma života sa volá láska.

Ef 5,25 :

Vy, mužovia, milujte svoje ženy, jako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu,

T. G. Masaryk :

Veľká láska, láska bez výhrad, láska celého človeka k celému človeku sa nemôže stratiť rokmi ani smrťou.

Michel Quist :

Človek nepotrebuje mnoho batožiny, aby sa mohol vydať na cestu života. Stačí milovať.

Prísl 15,17 :

Lepší pokrm zo zeliny, kde je láska, ako vykŕmený vôl a s ním nenávisť.

Anglické príslovie :

Manželku si musím vyhľadať vo všedný deň, nie v nedeľu.

1 Kor 13,1-3 :

Keby som hovoril ľudskými jazyky aj anjelskými, a keby som nemal lásky, bol by som cvendžiacim kovom alebo zvučiacim zvonom.
A keby som mal proroctvo a vedel všetky tajomstvá a mal každú vedomosť a keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vrchy prenášal a lásky keby som nemal, nič nie som.
A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie a keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený, a lásky keby som nemal, nič mi to neprospieva.

Wilhelm Busch :

Súčtom nášho života sú hodiny, v ktorých sme milovali.

Pies 8,7 :

Ani mnohé vody nemôžu uhasiť lásku, a rieky jej nezatopia. Keby niekto dával všetko imanie svojho domu za lásku, opovrhli by ním.

Jean Paul :

Boh nedopustí žiadnu bolesť bez toho, aby jej neposlal naproti ešte väčšiu radosť.

Ž 27,10 :

Lebo môj otec i moja matka ma opustili, ale Hospodin ma privinie k sebe.

:

Život bohatne každým skutkom, v ktorom darujeme lásku.

Iz 49,15 :

Či azda zabudne žena svoje nemluvňa, aby sa nezľutovala nad plodom svojho života? Ale aj keby ony zabudly, ja ťa nezabudnem.

Paul Müller :

Boh môže bežné udalosti spojiť tak, že sa z nich stanú zázraky.

Ž 107,19.20 :

Ale keď kričali na Hospodina vo svojom súžení, zachránil ich z ich úzkostí.
Znova a znova poslal svoje slovo a uzdravoval ich a vyslobodzoval z ich mnohej záhuby.

Jan Bosco :

Pracujme, ako by sme mali žiť naveky, a žime, ako by sme mali zomrieť dnes.

Luk 15,20.21 :

A vstal a prišiel k svojmu otcovi. A ešte keď bol ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol pohnutý milosrdenstvom. A bežal a padol mu okolo krku a bozkával ho.
A syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou a nie som viacej hoden volať sa tvojím synom.

Karl Barth :

Boh je skrytou hlbinou, ale aj domovom na počiatku a konci všetkých našich ciest.

Zj 22,17.20 :

A Duch a nevesta hovoria: Prijdi! A ten, kto počuje, nech povie: Prijdi! A kto žízni, nech prijde, a kto chce, nech berie vodu života zadarmo.
Hovorí ten, ktorý svedčí toto: Áno, prijdem skoro! Ameň. Áno, prijdi, Pane Ježišu!

Robert Walser :

Nežije ten, kto nežije pre niekoho alebo pre niečo.

1 Moj 44,17-34 :

A Jozef riekol: Kdeže by som to urobil! Muž, v ktorého ruke sa našiel pohár, ten mi bude sluhom, a vy iďte hore v pokoji ku svojmu otcovi.
Vtedy pristúpil k nemu Júda a povedal: Počuj ma, prosím, môj pane! Nech smie prehovoriť tvoj služobník slovo v uši svojho pána, a nehnevaj sa na svojho služobníka, lebo ty si jako sám faraon.
Môj pán sa pýtal svojich služobníkov a riekol: Či máte otca alebo brata?
A my sme povedali môjmu pánovi: Máme otca, starého, a brata, dieťa to jeho starého veku, mladšieho, ktorého brat zomrel a zostal iba on sám svojej matke, a jeho otec ho miluje.
A ty si riekol svojim služobníkom: Doveďte ho sem dolu ku mne, aby som ho videl.
Na to sme my povedali môjmu pánovi: Chlapec nebude môcť opustiť svojho otca; lebo ak opustí svojho otca, ten zomrie.
Ale ty si riekol svojim služobníkom: Ak neprijde s vami dolu váš najmladší brat, neuvidzte viacej mojej tvári!
A stalo sa, keď sme odišli hore k tvojmu služobníkovi, môjmu otcovi, a rozpovedali sme mu slová môjho pána,
a náš otec povedal: Iďte zase a nakúpte nám niečo potravy,
že sme povedali: Nemôžeme ísť ta dolu. Ale ak bude náš najmladší brat s nami, pojdeme. Lebo by sme nemohli vidieť tvár toho muža bez toho, že by náš najmladší brat bol s nami.
A tvoj služobník, môj otec, nám povedal: Vy viete, že mi len dvoch porodila moja žena.
Ten jeden vyšiel odo mňa, a povedal som: Je isté, že ho roztrhala divá zver. A nevidel som ho doteraz.
A keď vezmete i tohoto odo mňa, a prihodí sa mu nejaké nešťastie, sprevadíte moje šediny v trápení do hrobu.
A tak teraz, keď prijdem k tvojmu služobníkovi, svojmu otcovi, a chlapec nebude s nami, kým jeho duša je sviazaná s jeho dušou,
nuž bude, keď uvidí, že nieto chlapca, že zomrie žiaľom, a tak sprevadia tvoji služobníci šediny tvojho služobníka, svojho otca, v zármutku do hrobu.
Lebo tvoj služobník sa zaručil za chlapca, aby ho dostal od svojho otca, povediac: Ak ho nedovediem k tebe, budem hriešny svojmu otcovi po všetky dni.
Preto, prosím, nech teraz zostane tvoj služobník miesto chlapca za sluhu svojmu pánovi, a chlapec nech ide hore so svojimi bratmi.
Lebo jako by som odišiel hore k svojmu otcovi, keby nebolo chlapca so mnou? Nech nemusím hľadieť na zlé, ktoré by stihlo môjho otca!

Vladimír Neff :

Srdce ľudí si nenakloníme veľkými činmi, ktoré privádzajú do rozpakov, ale drobnými pozornosťami, ktoré dojímajú alebo prekvapujú.

2 Moj 20,12 :

Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh

Montaigne :

Musíš sa veľa učiť, aby si spoznal, ako málo vieš.

2 Moj 14,21-30 :

A Mojžiš vystrel svoju ruku na more. A Hospodin hnal more východným vetrom silným cez celú noc, a obrátil more na sušinu, a rozstúpily sa vody.
A tak vošli synovia Izraelovi doprostred mora a išli po suchu, a voda im bola múrom z ich pravej a z ich ľavej strany.
A Egypťania ich honili a vošli za nimi, všetky kone faraonove, jeho vozy i jeho jazdci, doprostred mora.
Potom stalo sa za rannej stráže: Hospodin pohliadol na vojsko Egypťanov zo stĺpu ohňa a oblaku a zmiatol vojsko Egypťanov.
A vyrazil kolesá z jeho vozov a poháňal ho tak, že išlo s ťažkosťou. Vtedy povedali Egypťania: Utečme pred Izraelom, lebo Hospodin bojuje za nich proti Egypťanom!
A Hospodin riekol Mojžišovi: Vystri svoju ruku na more, aby sa navrátily vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazdcov.
Vtedy vystrel Mojžiš svoju ruku na more, a more sa navrátilo pred ránom ku svojej moci, a Egypťania utekali oproti nemu, a tak vrhnul Hospodin Egypťana doprostred mora.
A vody navrátiac sa pokryly vozy i jazdcov so všetkým vojskom faraonovým, všetkých, ktorí vošli za nimi do mora; nezostalo z nich ani len jedného.
A synovia Izraelovi išli po suchu prostredkom mora, a voda im bola múrom z ich pravej a z ich ľavej strany.
Toho dňa zachránil Hospodin Izraela vyslobodiac ho z ruky Egypťanov. A Izrael videl Egypťanov mŕtvych na brehu mora.

Sokrates :

Čím menej človek potrebuje, tým je bližšie k Bohu.

A. Einstein :

Človeka máme hodnotiť podľa toho, čo dáva, nie podľa toho, čo je schopný získať.

2 Sam 12,1-9 :

Preto poslal Hospodin Nátana k Dávidovi. A keď vošiel k nemu, povedal mu: Dvaja mužovia boli v jednom meste. Jeden bol bohatý a druhý chudobný.
Bohatý mal oviec a volov veľmi mnoho.
Chudobný nemal ničoho krome jednej malej ovečky, ktorú bol kúpil, a choval ju, a rástla pri ňom a pri jeho synoch, spolu. Jedla z jeho kusa chleba, pila z jeho pohára a líhala v jeho lone a bola mu jako dcéra.
No, prišiel k bohatému človekovi nejaký pocestný. A pretože mu bolo ľúto vziať zo svojich oviec alebo zo svojich volov, aby pripravil pokrm cestujúcemu, ktorý prišiel k nemu, vzal ovečku chudobného človeka a pripravil ju mužovi, ktorý prišiel k nemu.
Vtedy sa veľmi rozhneval Dávid na človeka a povedal Nátanovi: Jako že žije Hospodin, synom smrti je muž, ktorý to urobil!
A ovcu nahradí štvornásobne preto, že vykonal takú vec a pretože nemal ľútosti.
Na to riekol Nátan Dávidovi: Ty si ten muž! Takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov: Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom a ja som ťa vytrhol z ruky Saulovej.
A dal som ti dom tvojho pána i ženy tvojho pána do tvojho lona a dal som ti aj dom Izraelov aj Júdu, a keby to bolo bývalo málo, bol by som ti pridal to i to.
Prečo si tedy opovrhnul slovom Hospodinovým, aby si učinil to zlé v jeho očiach? Uriáša Hetejského si zabil mečom a jeho ženu si vzal sebe za ženu a jeho si zavraždil mečom synov Ammonových.

O. F. Babler :

Nechváľ sa príliš, že stojíš vzpriamene, veď vzpriamene stoja aj všetky prázdne klasy.

Prísl 8,13 :

Bázeň Hospodinova je nenávidieť zlé; pýchy a vysokomyseľnosti a zlej cesty a úst prevrátenosti nenávidím.

T. Halík :

Veľké veci sa rodia tam, kde neukazujeme na seba, ale nad seba.

Ján 3,30 :

On musí rásť a ja sa menšiť.

O. F. Babler :

Čím je človek múdrejší, tým pokornejší sa stáva.

Prísl 29,23 :

Pýcha človeka ponižuje ho; ale ten, kto je poníženého ducha, dosiahne slávy.

S. J. Lec :

Trpaslíkom sa musíš klaňať veľmi hlboko.

Kaz 7,16 :

Nebuď príliš spravedlivým ani sa nerob nadmier múdrym; prečo by si mal seba priviesť na zkazu?

Napoleon Hill :

Úsilie sa prejaví iba vtedy, keď sa človek odmietne vzdať sa.

1 Moj 3,1-6 :

A had bol najchytrejší zo všetkých zvierat poľných, ktoré učinil Hospodin Bôh. A povedal žene: Či naozaj riekol Bôh: Nebudete jesť z niktorého stromu rajského?
Na to povedala žena hadovi: Z ovocia rajských stromov jeme.
Ale o ovocí stromu, ktorý je prostred raja, riekol Bôh: Nebudete jesť z neho ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli!
A had povedal žene: Istotne nezomriete.
Ale Bôh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči, a budete jako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé.
A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, že je žiadosťou očiam a že je to prežiadúcny strom, aby urobil človeka rozumným, tak tedy vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu mužovi, a jedol.

V. Butulescu :

Vykoľajená električka sa považuje za nezávislú.

Ž 19,8 :

Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvujúci dušu; svedoctvo Hospodinovo verné, ktoré robí prostého múdrym.

Kyrilla Spieckerová :

Pán nečaká niečo od nás, ale nás samých.

Ján 15,4 :

Zostaňte vo mne a ja vo vás; ako letorast nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne.

Čínske príslovie :

Ak si neuznáš svoju chybu, robíš tým ďalšiu chybu.

2 Moj 19,5 :

Tak teraz ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostríhať moju smluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo veď moja je celá zem.

Seneca :

Treba sa aj učiť, aj v praxi uplatňovať, čo si sa naučil.

Prísl 26,11 :

Jako sa pes navráti ku svojmu vývratku, tak i blázon opakuje svoje bláznovstvo.

Konfucius :

Prekonať zlé zvyky je možné len dnes, zajtra už nie.

1 Ján 2,1 :

Moje dieťatká, toto vám píšem nato, aby ste nezhrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca, Ježiša Krista, spravedlivého.

André Gide :

Je to zákon života: len čo sa pred nami zavrú jedny dvere, otvoria sa iné. Tragédiou však je, že sa stále dívame na tie zatvorené, a nevšímame si tie otvorené.

Jak 1,2-4 :

Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upádate do rôznych pokušení
vediac, že dokázanosť vašej viery pôsobí trpezlivosť.
A trpezlivosť nech má dokonalý skutok, aby ste boli dokonalí a celí, nemajúci v ničom nedostatku.

Ernst M. Arndt :

Bez lásky je život prázdny.

Žid 3,7.8.13 :

Preto, jako hovorí Svätý Duch: Dnes, keby ste počuli jeho hlas,
nezatvrdzujte svojich sŕdc ako v tom rozhorčení, v deň pokúšania na púšti,
Ale sa napomínajte každý deň, dokiaľ sa volá: dnes, aby nebol niekto z vás zatvrdený zvodom hriechu;

Wilhelm Muhs :

Pozemský život je prijímacou skúškou do života večného.

Prísl 18,9 :

Aj nedbalý vo svojej práci je bratom toho, kto robí zkazu.

Othmar Capellmann :

Skutočný život je tam, kde láska prináša obete.

Zj 20,12 :

A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorily sa knihy, a otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov.

Romano Guardini :

Celý život je ustavičnou príležitosťou na stretnutie s Ježišom Kristom.

Gal 2,20 :

S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus, a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa.

Henry Van Dyke :

Buďte radi, že žijete, pretože život vám dáva príležitosť milovať, pracovať, hrať sa a hľadieť na hviezdnatú oblohu.

Mat 16,26 :

Lebo čože to osoží človekovi, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil? Alebo jaké výmenné dá človek za svoju dušu?

:

Život je jedna veľká príležitosť.

2 Kor 6,2 :

Lebo hovorí: V príhodný čas som ťa počul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz deň spasenia! -,

Tekumseh :

Keď ráno vstaneš, poďakuj za svetlo, za svoj život a silu, poďakuj za jedlo a za radosť zo života. Ak nevidíš dôvod, prečo by si mal ďakovať, dávaj vinu sám sebe.

Ján 10,10 :

Zlodej nejde na iné, iba nato, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel nato, aby maly život a aby maly hojnosť.

Inayat Khan :

Šťastnými alebo nešťastnými sa nestávame životnými okolnosťami, ale svojím postojom k životu.

Ž 28,7 :

Hospodin je mojou silou a mojím štítom; na neho sa nadeje moje srdce, a preto mi bude spomožené, moje srdce bude plesať, a budem ho oslavovať svojou piesňou.

Brazílske príslovie :

V škole života nie sú prázdniny.

Józ 1,9 :

Lebo veď či som ti neprikázal: Buď silný a pevný! Netras sa ani sa nestrachuj!? Lebo s tebou je Hospodin, tvoj Bôh, vo všetkom a všade, kamkoľvek pojdeš.

Blaise Pascal :

Ľudí a ľudské veci musíme najprv poznať, aby sme ich mohli milovať. Boha a božské veci musíme najprv milovať, aby sme ich mohli poznávať.

Ján 16,12.13 :

Ešte by som vám mal mnoho čo povedať, ale teraz nemôžete zniesť.
Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy; lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať.

Marie von Ebner-Eschenbachová :

Vláda nad okamihom je vládou nad celým životom.

Iz 40,29-31 :

On dáva ustalému silu a tomu, kto nemá vlády, hojne udeľuje moci.
Mládenci ustávajú a zomdlievajú, a junáci ťažko klesajú;
ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily; vznášajú sa na perutiach ako orli; bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú.

Mark Twain :

Najviac strachu som si v živote prežil kvôli veciam, ktoré sa nakoniec nikdy nestali.

Ján 14,1 :

Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.

O. F. Babler :

Najviac dáš tomu, komu dáš nádej.

Ž 22,10 :

No, isteže si ty ten, ktorý ma vytiahol zo života matky, ten, ktorý spôsobil to, aby som mal nádej, keď som bol ešte len na prsiach svojej matky.

Mar 8,25 :

Potom zase položil ruky na jeho oči a kázal mu, aby pozrel hore. A tak bol uzdravený a videl všetko jasne a na ďaleko.

William Saroyan Woody Allen Douglas MacArthur :

Viem, že každý musí zomrieť. Vždy si však myslím, že v mojom prípade by mohla byť urobená nejaká výnimka. Tak čo mám robiť?
Nebojím sa umrieť. Len nechcem byť pri tom, keď sa to stane.
Kráľ Filip Macedónsky, otec Alexandra Veľkého, mal jedného sluhu, ktorého povinnosťou bolo prísť každé ráno za ním a pozdraviť ho týmito slovami: "Filip, pamätaj, že musíš zomrieť."
John Bacon, významný anglický sochár 18. storočia, na svojej smrteľnej posteli povedal: "V živote bolo pre mňa dôležité byť umelcom. Jedinou vecou, ktorá je pre mňa v tejto chvíli skutočne dôležitá je, že verím v Pána Ježiša Krista."
Len tí dokážu žiť, ktorí sa neboja zomrieť.

Kaz 9,10 :

Všetko, čo najde tvoja ruka robiť v tvojej sile, rob; lebo neni diela ani výmyslu ani vedomosti ani múdrosti v ríši mŕtvych, kam ideš.

Chuang-Tze :

To, v čom sa každá bytosť líši, je život a to, v čom sú všetky rovnaké, je smrť.

1 Moj 3,19 :

V pote svojej tvári budeš jesť chlieb, až dokiaľ sa nenavrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa navrátiš.

Lucrezio Caro :

Nikomu nebol život daný do vlastníctva; všetkým bol daný len do užívania.

Kaz 11,9.10 :

Raduj sa tedy, mládenče, vo svojej detskej mladi, a nech ťa obveseľuje tvoje srdce vo dňoch tvojej mladosti, a choď po cestách svojho srdca a podľa videnia svojich očí, ale vedz, že ťa Bôh pre to pre všetko privedie na súd.
Preto odstráň hnev od svojho srdca a odvráť zlé od svojho tela, lebo detstvo a ranná mladosť je márnosť.

Kenko Yoshida :

Jeden deň života má väčšiu cenu než hora zlata.

Kaz 12,1 :

A pamätaj na svojho Stvoriteľa vo dňoch svojej mladosti, kým neprijdú dni zlého, a nepriblížia sa roky, o ktorých povieš: Nemám v nich záľuby;

Augustín :

Život je beh k smrti; beh, v ktorom sa nikto nemôže ani len na chvíľu zastaviť alebo spomaliť.

Christian F. Gellert :

Život ži tak, aby si bol s ním spokojný, keď budeš na smrteľnej posteli.

2 Kráľ 20,1-6 :

V tých dňoch onemocnel Ezechiáš na smrť. A prišiel k nemu Izaiáš, syn Ámosov, prorok, a riekol mu: Takto hovorí Hospodin: Zriaď svoj dom, lebo zomrieš a nebudeš žiť.
A obrátil svoju tvár ku stene a modlil sa Hospodinovi a povedal:
Prosím, ó, Hospodine, rozpomeň sa na to, že som chodil pred tebou v pravde a celým srdcom úprimným a robil som to, čo je dobré v tvojich očiach.- A Ezechiáš plakal veľmi.
A stalo sa, keď ešte nebol vyšiel Izaiáš ani do prostredného dvora, že stalo sa k nemu slovo Hospodinovo povediac:
Vráť sa a povedz Ezechiášovi, vodcovi môjho ľudu: Takto hovorí Hospodin, Bôh Dávida, tvojho otca: Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Hľa, uzdravím ťa; tretieho dňa vyjdeš hore do domu Hospodinovho.
A pridám ku tvojim dňom pätnásť rokov a z ruky assýrskeho kráľa ťa vytrhnem i toto mesto a budem chrániť toto mesto pre seba a pre Dávida, svojho služobníka.

Stefan Wysziynski :

Najradostnejším okamihom života každého človeka bude jeho zmŕtvychvstanie.

1 Kor 2,9 :

Ale jako je napísané: Čoho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Bôh prihotovil tým, ktorí ho milujú.

Feuilliére :

Život je ako zrkadlo. Usmievaj sa naň a bude nádherný, mrač sa, a bude protivný.

Jak 3,8 :

ale jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť, nepokojné zlo, plný smrťonosného jedu.

Matka Tereza :

Láskavé slová môžu byť krátke a ľahko vysloviteľné, ale ich ozvena je priam nekonečná.

Mat 12,36.37 :

Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľudia, vydajú počet v deň súdu;
lebo zo svojich slov budeš ospravedlnený a zo svojich slov budeš odsúdený.

Fénelon :

Len sebazaprenie dáva pravú slobodu.

Jak 3,5 :

Tak i jazyk je malý úd a veľkým sa honosí. Hľa, maličký oheň akú veľkú horu zapáli!

:

Keď je človek proti svojej vôli prinútený k tomu, aby sa rýchlo rozhodol, najlepšou odpoveďou je vždy nie, pretože nie je oveľa ľahšie zmeniť na áno než áno na nie.

Kaz 5,2 :

Nenáhli svojimi ústami, a tvoje srdce nech sa neponáhľa vyniesť slovo pred Bohom, pretože Bôh je na nebesiach, a ty si na zemi, preto nech je tvojich slov málo.